REGULAMIN

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub Kultury „Zachęta”
w roku szkolnym 2018/2019

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 2.Zapisu na zajęcia można dokonać telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie Klubu „Zachęta”, podając imię i nazwisko Uczestnika, wiek Uczestnika (dot. dzieci i młodzieży do lat 18) oraz telefon kontaktowy
(w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 telefon kontaktowy opiekuna).

 

3.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ze względu na wyczerpany limit miejsc w danej grupie.

 

4.Uczestnicy zajęć, szczególnie tanecznych i gimnastycznych, zobowiązani są do używania odpowiednich strojów i do zmiany obuwia.

 

5. Uczestnicy zajęć, zwłaszcza tanecznych i sportowych,  oświadczają że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć, powinny skonsultować się z lekarzem.

 

6. Uczestnicy zajęć ubezpieczają się we własnym zakresie na zasadzie dobrowolności od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

7. Wstęp do sal, w których prowadzone są zajęcia, dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz
w obecności prowadzącego zajęcia instruktora, nauczyciela, lektora bądź opiekuna grupy upoważnionego do prowadzenia zajęć.

 

8. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć
i dokonały odpowiedniej płatności.

 

9. Uczestnicy zajęć zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora, nauczyciela, lektora bądź opiekuna grupy upoważnionego do prowadzenia zajęć

 

10. Korzystający z Sal zobowiązani są do zachowania czystości i dbałość o wszelkie sprzęty
i urządzenia.

 

11. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt znajdujące się w salach mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

12. Za zniszczenie i uszkodzenie sprzętu i wypadki wynikłe w czasie trwania zajęć odpowiada prowadzący zajęcia lub w zależności od zdarzenia rodzic uczestnika zajęć.

 

13. Za zaistniałe wypadki podczas pobytu i ćwiczeń w salach Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” oraz Klub Kultury „Zachęta” nie odpowiadają.

 

14. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

 

15. Na terenie Klubu „Zachęta” obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.

 

16. Za rzeczy wartościowe pozostawione lub zaginione Klub Kultury „Zachęta” Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Prokocim nie ponosi odpowiedzialności

 

17. Dokumentem stwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć.

 

 

 

OPŁATY

 

 

 

18. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe uregulowanie opłaty za zajęcia.

 

19. Wpłat należy dokonywać w Sekretariacie Klubu.

 

20. Opłaty za zajęcia płatne miesięcznie powinny być uiszczone do 10 dnia każdego miesiąca.

 

21. Warunkiem zapisania się na kurs języków obcych jest wpłata zaliczki w kwocie odpowiadającej I racie opłaty semestralnej.

 

22. Opłatę semestralną za kurs języków obcych można uregulować w dwóch ratach.
Ratę I  w wysokości 2/3 pełnej opłaty semestralnej  należy wpłacić przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze. Ratę II należy wpłacić w terminie do: 30 listopada za I semestr
i 15 kwietnia za II semestr.

 

23.W przypadku rozpoczęcia zajęć w trakcie miesiąca, opłata jest liczona proporcjonalnie do ilości zajęć wypadających do końca miesiąca.

 

24. Przy zajęciach grupowych nie uwzględnia się zwrotu kosztów z powodu nieobecności na zajęciach ich uczestników.

 

25. W przypadku lekcji indywidualnych gry na gitarze oraz zajęć wokalnych istnieje możliwość odwołania zajęć przez Uczestnika. Uczestnik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat, pod warunkiem, że zgłosi nieobecność przynajmniej na jeden dzień przed dniem, w którym ma się odbyć lekcja. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia w tym samym dniu, w którym odbywa się lekcja, Uczestnik pokrywa koszt zajęć.

 

26. Miesięczne karnety na zajęcia aerobiku sprzedawane są na dany miesiąc kalendarzowy. Wejścia niewykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na następny miesiąc. 

 

27. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć Organizator zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Klub „Zachęta” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla Uczestników terminie. W innym przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot pieniędzy za nie odbyte zajęcia lub pomniejszenie opłaty w kolejnym miesiącu.

 

28. Zwrot wpłaty za nie odbyte zajęcia (dot. pkt 26) możliwy jest jedynie na podstawie dowodu wpłaty KP.

 

 

 

REZYGNACJA, ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

 

 

 

29. Uczestnik może zrezygnować z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego po zakończeniu danego dla poszczególnych zajęć okresu rozliczeniowego tj. miesiąca lub semestru. W przypadku rezygnacji w trakcie miesiąca opłaty nie podlegają zwrotowi, a wszelkie zaległości finansowe należy niezwłocznie uiścić.

 

30.Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

 

POZOSTAŁE ZASADY

 

31.Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 r. , srt. 1)

 

a)      Administratorem danych osobowych jest uczestnika zajęć organizowanych w Klubie Kultury Zachęta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” z siedzibą w Krakowie, ul. Kurczaba 25, zwana dalej AD.

 

b)    Zapisanie dziecka na zajęcia organizowane w Klubie Kultury „Zachęta” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz rodzica lub opiekuna prawnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem organizacji i obsługi zajęć edukacyjno- kulturalnych, rozliczeń dotyczących płatności na rzecz AD oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z uczestnictwem w zajęciach, w tym zaległości w płatnościach na rzecz organizatora do momentu wygaśnięcia tych roszczeń.

 

c)    Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@sm.nowyprokocim.pl.

 

d)   Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

 

e)    Mają Państwo prawo do:

 

·                             dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

·                             sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 

·                             ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

·                             usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej.

 

f)     Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.

 

g)    Podanie danych jest dobrowolne

 

h)    Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@sm.nowyprokocim.pl.

 

 

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie